درباره ما

در مجموعه " روزنه" کسی سودای "آموزگار" بودن ندارد..

که این رویای "آموز یار" شدن است که فرد فرد اعضایش را گرد هم اورده است..

غایت نهایی به اشتراک گذاردن هر آنچه که عکاسی را به جایگاه حقیقی اش سوق میدهد،خواهد بود....

بر آنیم تا همراهتان باشیم..و در کنارتان...

چرا که به کنارهم قدم برداشتن مومن هستیم ...

و میدانیم آموختن بسیار ارزشمند تر از آموزاندن است.