برنامه های دوره تابستان همراه با شرایط ویژه اعلام شد.