برنامه های دوره بهار همراه با شرایط ویژه و تسهیلات بانکی به زودی اعلام می گردد.